Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

Με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 114 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλίζονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ, στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 104 συνίσταται το «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ). Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής Ταμεία και κλάδοι:
● Το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΞΥ
● Ο Κλάδος Πρόνοιας των Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ).


Δεν υπάρχουν σχόλια: